ΠΑΣΧΑ 2024

Ἀρ. Πρωτ. 262

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».

Ἡ Ἀνάσταση ἦλθε. «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται». Ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει! Χριστὸς Ἀνέστη! Ἡ Χάρις Του μᾶς κατακλύζει, ἡ χαρά Του πλημμυρίζει τὶς καρδιές μας! Ὅσο καὶ ἂν οἱ πόλεμοι, ἡ βία, οἱ ἀναταραχὲς καὶ οἱ ἔριδες δηλητηριάζουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ὀσμὴ τοῦ θανάτου, ἡ Ἐκκλησία πιστεύει στὴ ζωὴ καὶ θὰ κηρύττει τὴ ζωή. Θὰ ἀναγέλλει τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, γιὰ νὰ μὴ μείνει ὁ κόσμος φυλακισμένος σὲ ἕνα μνῆμα χωρὶς μέλλον καὶ ἐλπίδα.

Ἡ Ἀνάσταση δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα θαῦμα, ποὺ ἀφορᾶ μιὰ ἄλλη ζωή, μιὰ μελλοντικὴ πραγματικότητα, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστορικὸ γεγονός, ἀλλὰ ὑπερβαίνει τὴν ἱστορία, στὴν ὁποία δίνει νέο νόημα προσανατολίζοντας τὴν πρὸς ἕναν καινούργιο κόσμο, μιὰ καινούργια ζωὴ τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ συμβατική, τῆς ἀδικίας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀνάσταση σημαίνει ἀναμόρφωση τῆς σκέψης καὶ τῆς πράξης μας κατὰ Χριστόν. Νὰ δροῦμε μὲ τὸν δικό Του κενωτικὸ τρόπο. Νὰ νοηματοδοτήσουμε τὴν καθημερινότητά μας μὲ τὸν λόγο Του. Μὲ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καὶ μὲ ἑτοιμότητα γιὰ θυσία νὰ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν ἐπικράτηση διαχρονικῶν ἀξιῶν τῆς ἀλήθειας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἑνότητας. Νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι μόνο βιώνοντας τὸν Σταυρὸ μποροῦμε νὰ γίνουμε ἄνθρωποιτῆςἈνάστασης. «Συσταυρούμενοι Αὐτῷ», γινόμαστε κοινωνοὶ καὶ τῆς Ἀνάστασής Του. Μόνον μὲ αὐτὴ τὴ σταυραναστάσιμή λογικὴ θὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὴ νίκη τῆςἈνάστασης, νίκη ποὺ φέρνει ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, ὅπου ἡ ὕπαρξηκαὶ ἡ ἀγάπη θὰ συμπίπτουν, καὶ ὅ,τι ἔχει ἀγάπη, ἔχει ζωή, ἐλπίδα καὶ ἀνάσταση.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα μᾶς καλεῖ νὰ προχωρήσουμε καὶ σὲ μία ἀνανέωσητοῦ τρόπου τῆς ζωῆς μας. Ἐμεῖς εἴμαστε πλέον ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς νίκης Του. Νὰ γίνουμε πολῖτες μιᾶς ἄλλης ἀνθρωπότητας, μέσα στὴν ὁποίαθὰ κινούμαστε καὶ θὰ ἐνεργοῦμε ὄχι μὲ τὴν δύναμη τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας, μὲ τὴ δύναμη τῆς πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης, ἀγάπης θυσιαστικῆς καὶ χωρὶς ὅρια. Νὰ ὡριμάζουμε μέσα στὴν ἀγάπη, μὲ λιγότερο φόβο καὶ λιγότερες προκαταλήψεις. Νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθρούς μας καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶναι διαφορετικοὶ ἀπὸ μᾶς. Σὲ κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φῦλο, γλῶσσα, καταγωγὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια ἐμεῖς νὰ βλέπουμε τὸν ἴδιο τόν Κύριο, ποὺ μᾶς καλεῖ σὲ  συνάντηση. Ὅποιος δὲν δέχεται τὸν ἄλλο ὡς πρόσωπο, ὡς ὁμάδα, ὡς ἰδιαίτερη κοινότητα, ὡς λαό, ἀρνεῖται τὸ πνεῦμα τῆς Ἀνάστασης. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σώζει ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Συναδελφώνει τοὺς πάντες. Ζωογονεῖ τὰ πάντα.

Ἀδελφοί μου,

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός». Σήμερα ὅλα εἶναι καινούργια. Σήμερα ὅλα λάμπουν ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο φῶς. Μὴ φοβᾶστε τὸ σκοτάδι. Κανένα σκοτάδι, ὅσο βαθὺ καὶ ἂν εἶναι, ὅσο καὶ ἂν προκαλεῖ καὶ ἀπειλεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὶς ζωὲς τῶνἀνθρώπων, διότι τὸν τελευταῖο λόγο στὴν ἱστορία τὸν ἔχει ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἀντλήσουμε λοιπὸν θάρρος ἀπὸ τὴ σημερινὴ γιορτή. Τὸ μέλλον ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὴν προσφορὰ ἑνὸς ὁράματος γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. Νὰ κρατήσουμε ζωντανό το φῶς τῆς ἐλπίδας. Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Ἀνάστασης γιὰ τὴ ζωή μας, γιὰ τὸν τόπο μας, γιὰ ὅλους ὅσοι μὲ ἀπορία καὶ ἀπογοήτευση ἀναζητοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ ζωή. Χριστὸς Ἀνέστη!

 

Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού Αναστάντος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ